Kolbian Amateur Radio Activities

SP3RN
Memorial Station
Operating until 10 April 2019
QSL via SP7PL

Włoski Dyplom 2014 - Italian Award 2014

Dyplom
120. rocznica urodzin
Św. Maksymiliana Marii Kolbego
Dyplom wydaje Klub ARI Varese, we współpracy z polskimi kolegami, obchodzącymi rocznicę. Dyplom zostanie przyznany za łączności (nasłuchy) ze stacją włoską II2SMK, jej polską stacją bliźniaczą 3Z120SMK oraz stacjami Klubu ARI Varese. Liczą się łączności na dowolnych pasmach i dowolnymi emisjami. Okres zdobywania Dyplomu: od 0001 UTC 8 stycznia 2014 r. do 2359 UTC 28 stycznia 2014 r. Warunki:
Stacje włoskie:
1 QSO z II2SMK, 1 QSO z 3Z120SMK oraz albo 2 QSO’s z członkami Klubu ARI Varese, albo 1 QSO ze stacją klubową IQ2BJ.
Stacje europejskie:
1 QSO z II2SMK, 1 QSO z 3Z120SMK oraz 1 QSO albo z członkiem Klubu ARI Varese, albo ze stacją klubową IQ2BJ.
Stacje DX:
1 QSO z II2SMK i 1 QSO z 3Z120SMK.
Dyplom w wersji elektronicznej (PDF) jest bezpłatny.
Wnioski na adres: ii2smk@live.it; RE: II2SMK Digital Award.
Dyplomy wydrukowane, z podpisami Prezydenta Miasta Varese, Proboszcza Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego i Prezesa Klubu ARI Varese, zostaną przesłane pocztą. Opłata: 10 euro, 15 USD lub 8 IRC’s. Wnioski na adres: Mr. Luca Tomasi, Via Prato 15, 21032 Caravate (VA), Włochy-Italia.
Dla SWL’s warunki są analogiczne.
Wnioski powinny zawierać wyciąg z logu.
Termin nadsyłania wniosków: 28 lutego 2014 r.
Stacje II2SMK (IZ2SOG) i 3Z120SMK (SP9BRP) specjalnymi kartami QSL.
Internet:

120 Years
Of Saint Maximilian Maria Kolbe’s Birth
Award
The Award is sponsored by the A.R.I. Club in Varese, in collaboration with our Polish friends, celebrating the Anniversary. The Award will be granted for contacts with the Italian station II2SMK, its Polish sister-station 3Z120SMK, and the A.R.I. Varese stations. Any bands or modes will be admitted. Award period: from 0001 UTC on 8 January 2014 to 2359 UTC on 28 January 2014. Award conditions:
Italian stations:
1 QSO with II2SMK, 1 QSO with 3Z120SMK, and either 2 QSO’s with the A.R.I. Varese Club members, or 1 QSO with the IQ2BJ Club Station.
European stations:
1 QSO with II2SMK, 1 QSO with 3Z120SMK, and 1 QSO with either an A.R.I. Varese Club member, or the IQ2BJ Club Station.
DX stations:
1 QSO with II2SMK and 1 QSO with 3Z120SMK.
The electronic Award (pdf) will be sent free of charge.
Applications to: ii2smk@live.it; RE: II2SMK Digital Award.
Paper Awards, with the signatures of the Mayor of Varese, the Priest of the St. Maximilian Kolbe Parish, and the A.R.I. Varese Club President, will be sent by mail. Fee: 10 euros, or 15 USD, or 8 IRC’s. Applications to: Mr. Luca Tomasi, Via Prato 15, 21032 Caravate (VA), Italy.
Analogous conditions apply to SWL’s.
Applications should include log extracts.
Application deadline: 28 February 2014.
Special QSL’s will be offered by the II2SMK (IZ2SOG) and 3Z120SMK (SP9BRP) stations, confirming the event contacts.
Internet: